colofon Monumentaal

Reglement competitie Monumentenfoto van het jaar

Reglement competitie Monumentenfoto van het jaar

Artikel 1: De competitie Monumentenfoto van het jaar is een fotowedstrijd van nationaal magazine MONUMENTAAL. Uitgever en redactie beogen daarmee liefhebbers van de schoonheid van stad en land te enthousiasmeren bijzondere foto’s te maken van monumenten en door dit initiatief hun lezerspubliek op een andere manier te laten kijken naar monumenten. De wedstrijd wil ook een stimulans zijn voor behoud en restauratie van cultureel erfgoed.

 

Artikel 2: Stenen en groen

De fotocompetitie richt zich op monumenten in Nederland in de meest brede zin: in stenen en in groen. Dus niet louter gebouwd erfgoed, maar ook bijzondere parken en tuinen.

 

Artikel 3: Deelname

De competitie staat open voor iedereen, amateurs en professionals.

 

Artikel 4: Termijn

De fotowedstrijd Monumentenfoto van het jaar begint op 1 juli 2017 en eindigt 30 juni 2018. MONUMENTAAL kan besluiten de competitie vroegtijdig te staken, op te schorten, te wijzigen of nadien een tweede wedstrijd uit te schrijven.

 

Artikel 5. Inzending

Deelnemers moeten hun foto’s in hoge resolutie digitaal insturen via fotowedstrijd@monumentaal.com of uploaden via www.monumentaal.com/fotowedstrijd

 

Artikel 6: Deadlines

Elke deelnemer mag per editie (tweemaandelijks) maximaal drie foto’s digitaal inzenden.

 

Deadlines voor aanlevering:

 

Editie 4 – 2017:  1 augustus 2017

Editie 5 – 2017:  29 augustus 2017

Editie 6 – 2017:   10 oktober 2017

Editie 1 – 2018:   15 december 2017

Editie 2 – 2018:   15 februari 2018

Editie 3 – 2018:   15 april 2018

 

Artikel 7

Deelnemers hebben alle artistieke vrijheid, maar moeten aan navolgende voorwaarden voldoen:

  • De foto(s) moet(en) worden aangeleverd in jpg-bestand in een minimale resolutie van 300 dpi;
  • MONUMENTAAL mag de foto(s) zonder kosten gebruiken voor promotie en/of redactionele ondersteuning;
  • Er mogen geen elementen aan de foto(s) worden toegevoegd;
  • Kleurretouches en bijsnijden van foto’s is toegestaan;
  • Elke deelnemer verklaart over alle rechten te beschikken die afgeleid kunnen worden van de foto;
  • Pornografische, onzedelijke, discriminerende, extremistische elementen zijn verboden;
  • Inzenders zijn zelf volledig verantwoordelijk voor alle kosten verbonden aan de deelname, zijnde o.a. kosten verbonden aan enige uitrusting zoals fotocamera, computersystemen en internetabonnementen;
  • MONUMENTAAL kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van een klacht komende van een derde partij in verband met overtreding van de rechten of in geval van schade gelinkt aan het onderwerp of object van het deelnemende werk. In dergelijke gevallen is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor zijn of haar handelen;
  • Hoewel MONUMENTAAL probeert al het ingezonden werk met de beste zorgen te behandelen, kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor welke schade dan ook ervaren door de deelnemers en die te wijten is aan overmacht, zoals problemen gerelateerd aan computernetwerken, computervirusinfecties en niet toegelaten computertoegang.

 

MONUMENTAAL behoudt zich het recht voor elke deelnemer of foto die niet beantwoordt aan voornoemde eisen uit te sluiten van deelname.

 

Artikel 8: Publicatie

MONUMENTAAL kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van een klacht van een derde partij in verband met overtreding van de rechten of in geval van schade. Door het aanbieden van de foto geven deelnemers impliciet te kennen dat zij instemmen met het kosteloos gebruik en publicatie van hun foto door MONUMENTAAL. Het magazine zorgt er op zijn beurt voor dat de naam van de maker vermeld wordt bij elk gebruik van de foto. Druk-, spel-, zet-, elektronische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting vanwege MONUMENTAAL.

 

Artikel 9: Prijsuitreiking

In iedere uitgave (tweemaandelijks) worden 4 winnaars bekend gemaakt. Zij worden gekozen door een onafhankelijke jury. Haar beslissing is onherroepelijk, tegen de uitslag is geen verhaal mogelijk. Winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht. De vier geplaatste foto’s per uitgave doen automatisch mee aan de finale die verschijnt in editie 4 – 2018.

 

Artikel 10: Reglementswijzigingen

Door deel te nemen aan de competitie gaat de deelnemer akkoord met dit reglement. Als omstandigheden daar om vragen, behoudt MONUMENTAAL het recht dit reglement te wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd op de website www.monumentaal.com.

 

Artikel 11: Betwistingen

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door MONUMENTAAL.

 

Artikel 12: Privacy

Persoonsgegevens worden louter verwerkt in het kader van deze fotowedstrijd en niet voor andere doeleinden. Betrokkene heeft steeds recht op verbetering van de opgeslagen informatie. Mocht betrokkene geen verdere informatie wensen te ontvangen met betrekking tot de aangeduide doeleinden, dan volstaat een e-mail aan fotowedstrijd@monumentaal.com.