Rijkspartijen halen voordeel uit samenwerking rond cultureel erfgoed

Sluizen, kantoorgebouwen, parken, natuurgebieden en defensieterreinen, het zijn voorbeelden van cultureel erfgoed in Nederland die in bezit en beheer zijn bij verschillende overheidsdiensten. Deze organisaties, verenigd in de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR), hebben besloten samen te werken en ruimte te geven aan experimenten en innovaties bij het in stand houden van hun cultureel erfgoed.

Op 7 september tekenden de RVR-leden daartoe in Utrecht een verklaring. “Soms is de praktijk best spannend en staan bijvoorbeeld duurzaamheid of brandveiligheid op gespannen voet met behoud van cultureel erfgoed. Hierover hebben alle partners veel kennis en gezamenlijk kunnen we zoeken naar juiste, soms innovatieve, oplossingen die recht doen aan de situatie. Deze kennis en expertise delen we niet alleen met elkaar maar ook met andere monumenteigenaren en –beheerders”, zegt Yvonne van der Brugge, voorzitter van de RVR en waarnemend directeur-generaal van het Rijksvastgoedbedrijf.

Het gaat in de verklaring om gebouwen, maar ook om tuinen en archeologische monumenten met beschermde status zoals UNESCO Werelderfgoed, rijksmonumenten of beschermde stads- en dorpsgezichten. Naast het uitwisselen van informatie gaan de samenwerkende organisaties expertise, diensten en producten delen en cultureel erfgoed toegankelijk maken door bijvoorbeeld activiteiten, evenementen en publieksdagen te organiseren. Verder werken ze aan duurzaam beheer door energiebesparing en circulair gebruik van materialen. De samenwerking moet zorgen voor doelmatiger werken en meer ruimte bieden voor experimenten en innovaties waar ook andere monumenteigenaren van kunnen profiteren.

De samenwerkende organisaties binnen de RVR die de verklaring ondertekenden zijn het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, de Nationale Politie, ProRail, het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van Defensie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Foto: In het historische interieur van Huis Doorn worden in de kroonluchters led-peertjes gemonteerd (foto Hans Roggen).