Vorig jaar 369 aanvragen voor subsidie herbestemming

De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met cultuurhistorische waarde. Vorig jaar zijn in dat kader 354 aanvragen ingediend voor onderzoek naar de haalbaarheid van een herbestemming en 15 voor het nemen van wind- en waterdichtmaatregelen.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) verwerkt op het ogenblik de subsidieverzoeken en beslist uiterlijk 28 februari 2018 over de aanvragen die om inhoudelijke redenen worden verleend of afgewezen.

Incompleet?

Indieners wier aanvraag niet compleet was, ontvangen deze maand een brief met het verzoek de ontbrekende stukken alsnog aan te leveren. De RCE wil de gevraagde gegevens zo snel mogelijk ontvangen. De InfoDesk beantwoordt op werkdagen vragen naar aanleiding van de brief op telefoonnummer 033-421 74 56.

Afwijzing

Soms wijst de rijksdienst een subsidieverzoek af. Bijvoorbeeld omdat het drempelbedrag van de (subsidiabele) kosten niet wordt gehaald of omdat het verzoek buiten de aanvraagperiode is ingediend.

Aanvragers van wie het subsidieverzoek op formele gronden wordt afgewezen, bijvoorbeeld omdat de aanvraag te laat is ingediend of als het een woonhuis betreft, krijgen voor 28 februari bericht.

Foto: Het voormalig zendstation Nozema in Lopikerkapel kreeg begin 2017 subsidie voor haalbaarheidsonderzoek.