Bijna 2,8 miljoen voor restauraties rijksmonumenten in Zuid-Holland

restauraties

Zuid-Holland stelt in 2016 bijna 2,8 miljoen euro beschikbaar voor restauraties van rijksmonumenten. Dit omdat de provinciale overheid veel waarde hecht aan behoud en het beleefbaar maken van cultureel erfgoed voor huidige en volgende generaties.

Erfgoed maakt volgens het provinciebestuur niet alleen de omgeving mooier, het onderstreept ook de oorspronkelijke identiteit en biedt kansen voor economische spinoff.

Een en ander vraagt om het dusdanig zichtbaar en toegankelijk maken van het erfgoed dat inwoners van Zuid-Holland, liefhebbers, toeristen en andere geïnteresseerden ervan kunnen (blijven) genieten. “Restauratie is goed voor het monument zelf en geeft een impuls aan de ruimtelijke kwaliteit en economie in de omgeving”, aldus het provinciebestuur.

Budget

Om zoveel mogelijk in de behoefte te kunnen voorzien hebben Provinciale Staten het subsidieplafond voor 2016 opgehoogd van 1.440.000,00 euro tot 2.792.927,00 euro.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet de restauratie voldoen aan een aantal selectiecriteria zoals de uitvoeringsgereedheid van het plan, een restauratiebehoefte van minder dan twee miljoen euro aan subsidiabele kosten en cofinanciering van minimaal 50 procent.

Mochten de subsidieaanvragen hoger zijn dan het vastgestelde subsidieplafond, dan maken Gedeputeerde Staten voor het bepalen van de volgorde van behandeling een afweging tussen de aanvragen. Dat gebeurt op basis van rangschikkingscriteria, waaronder de bouwtechnische staat van het monument, de hoogte van de cofinanciering, herbestemming, bevordering van de werkgelegenheid en het creëren van leerlingwerkplaatsen.

Aanvragen

Aanvragen voor subsidie kunnen tot en met 29 februari worden ingediend.

De restauratie van woonhuizen valt buiten deze subsidieregeling. Eigenaren van woonhuizen kunnen een laagrentende lening aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds.

Foto: Buitenplaats Berbice in Voorschoten wordt op het ogenblik gerestaureerd met steun van de provincie Zuid-Holland. De opknapbeurt aan het exterieur, die in 2014 is begonnen, wordt naar verwachting in het voorjaar afgerond. Daarna volgt restauratie van het interieur (foto www.burgy.nl).