Ga naar de inhoud

Handreiking cultuurhistorie en waterveiligheid

watererfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft de Handreiking Water, erfgoed en ruimte gelanceerd: over de inzet van cultuurhistorie bij het waterveiliger maken van Nederland.

De tijdlijn Nederland Waterland laat zien dat ingrepen in het landschap om droge voeten te houden van alle tijden is. De geschiedenis kan gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat inspiratie bieden bij projecten om ons land weerbaarder te maken tegen water.

Historische watersystemen en in het verleden beproefde bouwmethoden bieden vaak een goede oplossing voor huidige en toekomstige waterproblemen. Denk aan liniedijken en dwarskades in voormalige inundatiegebieden. Zij kunnen bij wateroverlast dienst doen als piekberging. In gebieden waar rivieren buiten hun oevers treden kunnen, net als vroeger, een optrede naar de voordeur en vloedplanken helpen het water buitenshuis te houden. Ook het bouwen op terpen en palen biedt goede bescherming tegen opkomend water.

Niet nieuw

De Handreiking Water, erfgoed en ruimte laat aan de hand van de tijdlijn Nederland Waterland zien dat ingrepen in het landschap om het water tegen te houden niet nieuw zijn. Zij schetst in vogelvlucht hoe de mens in de loop van de eeuwen met water omging, hoe de houding ten opzichte van water veranderd is en hoe de omgang met water diep verankerd zit in onze cultuur. Die kennis uit het verleden kan inspiratie zijn voor nieuwe ruimtelijke ontwerpen.

Drie manieren

Cultuurhistorie kan op drie manieren meegenomen worden in waterveiligheidsprojecten: door het bestaande te behouden, in te passen of te transformeren.

Over het functioneren van het Woudagamaal in Friesland en iconen als de Afsluitdijk en de Deltawerken is geen discussie. Die blijven gewoon bestaan. Van inpassing is sprake als bijvoorbeeld oude stadsmuren en vestingwerken hergebruikt worden in combinatie met de aanleg van een nieuwe flexibele waterkering. Grote transformaties kunnen meestal het best uitgevoerd worden in gebieden die al vaker fikse veranderingen hebben ondergaan, zoals het gebied tussen Arnhem en Nijmegen. Daar vormde het verleden inspiratie voor het landschapspark Lingezegen. Dat dient nu als waterberging en als waterrobuust speelterrein waar kinderen leren omgaan met water.

Foto: RCE-directeur Susan Lammers overhandigt de Handreiking Water, erfgoed en ruimte aan Richard Jorissen, programmadirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma, Willem-Jan Goossen, programmamanager Ruimtelijke Adaptatie en Roelof Bleker, dijkgraaf waterschap Rivierenland.

%d