Leden Donatus krijgen 6,1 miljoen euro terug

Leden van Donatus Verzekeringen, marktleider in Nederland voor verzekeringen van kerkgebouwen en monumenten, krijgen 23 procent van de voor 2018 ingelegde premies terug dankzij een positief netto resultaat van 6,1 miljoen euro over dat boekjaar.

Over de afgelopen vijf boekjaren heeft de onderneming in Rosmalen gemiddeld 41,2 procent van de ingelegde premies aan haar leden terug gegeven. Daarnaast ontvangen leden die 10 jaar of langer lid zijn 10 procent trouwe ledenkorting als zij kiezen voor een langdurig contract.

De teruggave over 2018 is lager dan gebruikelijk vanwege onder meer enkele zeer grote schades. Dankzij haar kapitaalkrachtige positie kan Donatus het volledige resultaat terugbetalen. Dat past bij haar onderlinge karakter zonder winstoogmerk, aldus het vandaag (vrijdag 10 mei) gepubliceerde jaarverslag.

Redelijk goed jaar

Volgens directievoorzitter Alphons van der Voorn hebben naast de storm begin vorig jaar en twee grote kerkbranden bij rk-kerkgebouwen in Limmen en Bovenkerk, ook de teruglopende beurzen aan het einde van 2018 gezorgd voor een minder positief resultaat.

“Ondanks deze uitzonderlijke gebeurtenissen in één jaar, is 2018 in financieel opzicht toch redelijk goed geweest. De schades voor eigen rekening waren met 9,2 miljoen euro circa 1,7 miljoen hoger dan een jaar eerder. Maar met een solvabiliteitsratio van 210 procent zijn wij een financieel gezonde maatschappij. Daarnaast ben ik positief over de toekomst. In het verslagjaar is een begin gemaakt met een programma dat verbeteringen gaat doorvoeren op het gebied van producten, systemen en organisatie. Met als uiteindelijke doel onze leden nog beter te ontzorgen. Ik heb er dan ook vertrouwen in dat Donatus naar de toekomst toe haar marktpositie verder zal versterken”.

Markt

De premie-inkomsten van de verzekeraar bedroegen vorig jaar 26,5 miljoen, nagenoeg gelijk aan die van 2017. De groei in de monumentenmarkt compenseerde de premieafname als gevolg van het verder afbouwen van het verzekeren van zorginstellingen en het beëindigen van het verzekeren van sociale werkplaatsen.

Binnen de verzekeringsportefeuille is het aandeel monumenten toegenomen tot 15 procent. Donatus verzekert naar eigen zeggen circa 8 procent van alle rijksmonumenten in Nederland.

Het aantal verzekerde kerkgebouwen bleef vorig jaar stabiel met 4.600 gebedshuizen. De terugloop door sluitingen/verkoop van kerkgebouwen werd deels gecompenseerd door het opnieuw verzekeren van de nieuwe eigenaren, alsmede het verzekeren van 60 kerkgebouwen die nog niet bij het bedrijf verzekerd waren. Dat betreft gedeeltelijk herbestemde kerkgebouwen. Het marktaandeel is daarmee onverminderd hoog.

Schade en beleggingen

De schaden eigen rekening waren met 9,2 miljoen euro circa 1,7 miljoen hoger dan vorig jaar. Twee grote kerkbranden zorgden voor een netto schadelast van 3 miljoen.

Door een effectief herverzekeringsprogramma kon de netto last aanzienlijk beperkt worden. De zware storm van 18 januari 2018 resulteerde in een schadelast van bijna 3 miljoen. Door het slechte beursklimaat aan het einde van het jaar, is het netto beleggingsresultaat circa 3,4 miljoen lager dan in 2017.

Donatus Verzekeringen (1852) telde eind vorig jaar 45 medewerkers (40 fte).

Het digitale jaarverslag is te vinden op http://www.donatus.nl/cms-filesystem-action/jaarverslagen/jaarverslag-2018-beveiligd.pdf

Foto: Brand in september 2018 in de Sint Urbanus te Amstelveen (Bovenkerk). Het gebouw uit 1888 wordt opgeknapt.