Voortbestaan MOA | Museum Oud Amelisweerd op de tocht

moa

Het voortbestaan van MOA | Museum Oud Amelisweerd in Bunnik staat serieus op de tocht. Als burgemeester en wethouders van Utrecht niet alsnog over de brug komen met een subsidie van 75 mille gedurende vier jaar, gaat de poort dicht.

Vrijdag 16 september werd bekend dat MOA van de stad Utrecht geen financiële steun ontvangt ondanks een positief advies (‘subsidiabel met prioriteit’) van de Adviescommissie Cultuurnota 2017-2020. Die commissie adviseert het college van B en W over de subsidieaanvragen van culturele organisaties op basis van het inhoudelijk kader in de Cultuurnota 2017-2020. De commissie constateert dat ‘de prachtige locatie van MOA tevens een gevoelig speelveld is van verschillende belangen en waardeert het dat MOA in de complexe situatie koers weet te houden en de exploitatie probeert te laten renderen’.

Waardering en prijs

Sinds de opening in 2014 door prinses Beatrix heeft het museum veel (inter)nationale waardering gekregen van pers, bezoekers en adviesorganen.

Als huurder van het landhuis (50.000 euro per jaar) verwezenlijkt MOA sindsdien lang gekoesterde gemeentelijke doelstellingen: openstelling van het landhuis, toegankelijkheid van de Chinese behangsels en informatiecentrum voor de landgoederen in het koetshuis. Onlangs won het museum de meest prestigieuze Europese erfgoedprijs Europa Nostra Award, waarvoor het samen met de gemeente Utrecht een aanvraag indiende. De jury is zeer lovend over de manier waarop het landhuis is gerestaureerd en herbestemd.

Kapitaalvernietiging

Met de openstelling en herbestemming was bijna 4.000.000 euro gemoeid waarvan 1.670.000 euro is opgebracht door de gemeente Utrecht, 1.700.000 euro door MOA (met steun van de Bankgiroloterij, TBI Fundatie, BAT, het VSB fonds, het kfHein Fonds, de provincie Utrecht en tal van particuliere donateurs) en 300.000 euro door de provincie Utrecht (specifiek voor de restauratie van de Chinese behangsels). De kapitaalvernietiging van het gemeentelijke besluit is daarmee volgens het MOA enorm.

De huidige tentoonstelling Stil Leven. Stephan Vanfleteren & Armando waarvoor topfotograaf Vanfleteren nieuw werk maakte, wordt vol lof en zeer enthousiast ontvangen. Bijna 20.000 bezoekers genoten al van deze bijzondere en sterke ontmoeting tussen twee kunstenaars. Ook de enorme inzet van de grote schare vrijwilligers wordt door velen gezien en gewaardeerd.

Nieuwe tentoonstelling

Op 7 oktober wordt met een feestelijke ceremonie ter gelegenheid van de toekenning van de Europa Nostra Award de nieuwe tentoonstelling: Lodewijk Napoleon – Tragisch Heerser geopend, in het bijzijn van vertegenwoordigers van de Europa Nostra en de Europese Commissie.

Steun provincie

Eerder dit jaar werd bekend dat de provincie Utrecht MOA steunt tot 2019 met een bijdrage van 50.000 euro per jaar. De provincie beschouwt MOA ‘als partner bij uitstek die met inzet van kunst en vormgeving in staat is het erfgoed beter zichtbaar en beleefbaar te maken en zo de gewenste gebiedsontwikkeling een aantrekkelijke impuls te geven’. De landelijke Raad voor Cultuur vindt dat het nog jonge MOA ‘goed aan de weg timmert’ en ’een waardevolle aanvulling is op het Utrechtse museum- en cultuurlandschap’.

Verheugd

MOA was verheugd dat het museum eind 2015 door de gemeente Utrecht in staat werd gesteld een aanvraag in te dienen voor de meerjarige subsidies in de cultuurnotaperiode 2017-2020.

MOA vroeg 75.000 euro gedurende vier jaar omdat de kwetsbaarheid van het gebouw het genereren van eigen inkomsten beperkt. Bovendien maakt horeca geen onderdeel uit van de exploitatie van MOA zoals bij veel andere culturele instellingen wel het geval is.

Het genereren van sponsorinkomsten is in deze tijd moeilijk. Het museum is er wel in geslaagd een MOA-Kring op te zetten van privépersonen die gedurende vijf jaar een substantiële jaarlijkse bijdrage geven.

Teleurgesteld

MOA zegt zeer teleurgesteld te zijn dat het huidige college van B en W van Utrecht de stellingname van het toenmalige dagelijks bestuur in 2010 dat er voorlopig geen subsidie naar het museum zou gaan, niet wil heroverwegen.

Het museum hoopt dat burgemeester en wethouders terugkomen op hun besluit de subsidie niet toe te kennen of dat het college tot een andere oplossing komt zodat MOA kan blijven voortbestaan.