Ga naar de inhoud

Bedrijven willen meepraten over toekomst erfgoedbeleid

Drie koepelorganisaties van bedrijven werkzaam in de monumentensector hebben minister Jet Bussemaker (OCW) het rapport Naar een duurzame instandhouding van het gebouwde erfgoed aangeboden. Dit omdat de bewindsvrouw eindverantwoordelijk is voor het monumentenstelsel en onlangs het initiatief heeft genomen voor herijking ervan.

In het rapport, tot stand gekomen met grote inbreng van de achterban, brengen de Vakgroep Restauratie (restauratie-aannemers), de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) en het GA Platform Restauratie (gespecialiseerde aannemersbedrijven) de knelpunten in het monumentenstelsel in kaart. Het gaat om knelpunten, waar niet alleen het bedrijfsleven de gevolgen van ondervindt, maar ook de monumenten zelf (en hun eigenaren).

De bedrijven maken zich zorgen over de continuïteit van het vakmanschap in de sector en vragen onder meer aandacht voor de opleidingen, de bewaking van de kwaliteit en een goede voorlichting aan monumenteneigenaren.

Gesprekspartner

Het uitkomen van het rapport valt nagenoeg samen met het verschijnen van het OCW-plan Erfgoed Telt, waarin Bussemaker beschrijft hoe en met wie de herijking van het monumentenstelsel zal worden aangepakt. De drie koepelorganisaties hebben de minister aangeboden in dit proces de marktsector als gesprekspartner te willen vertegenwoordigen.

Het trio ziet kansen op verbeteringen in het stelsel op de volgende thema’s:

– Meer duidelijkheid creëren in de rolverdelingen tussen overheden;

– Stimuleren, sturen en toezien op kwaliteit;

– Zekerheid bieden over beschikbare middelen;

– Goede voorlichting bieden aan eigenaren;

– Kennisoverdracht en –ontwikkeling, stimuleren van innovatie.

Twintig knelpunten

Achter deze thema’s schuilt volgens het rapport een 20-tal knelpunten, die bij de herijking aan de orde zouden moeten komen. Ze hebben o.a. betrekking op de kwaliteit, waar de marktpartijen de afgelopen jaren fors op hebben ingezet, maar hun inspanningen onvoldoende beloond hebben zien worden.

“Het toezicht op de kwaliteit, in handen van gemeenten, is zeer wisselend van aard, waardoor ook bedrijven op de markt opereren, die helaas die kwaliteit niet leveren. Goed opdrachtgeverschap, ook voor particuliere monumenteneigenaren, moet worden gestimuleerd”, heet het.

De drie koepelorganisaties, die bij de totstandkoming van het rapport intensief hebben samengewerkt, willen hun samenwerking voortzetten. Zij hebben de ambitie om, in een veranderende monumentenwereld met als stip op de horizon ‘het monument in 2040’, te komen met een visie op inhoudelijke thema’s als innovatie, duurzaamheid, herbestemming en samenwerking.