Heemschut steunt voorkeursvariant 380 kV lijn van Doetinchem naar Wesel

Kemnade-380x257

Het rijk maakt plannen het hoogspanningsnet in Nederland uit te breiden en te verzwaren met als doel grotere (plaatselijke) pieken op te kunnen vangen en meer duurzame elektriciteit over het net te transporteren. Een en ander moet ook leiden tot de ontwikkeling van een Europese elektriciteitsmarkt. Als onderdeel hiervan wordt een nieuwe verbinding aangelegd van Doetinchem naar Wesel in Duitsland.

Erfgoedvereniging Bond Heemschut reageert vanuit haar zorg voor de bescherming van monumenten en cultuurlandschap op het ontwerpinpassingsplan en PlanMER van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Over de wenselijkheid van het plaatsen van hoogspanningsmasten van 60 meter hoog in het landschap rond Doetinchem doet Heemschut geen uitspraak. De zienswijze van de erfgoedvereniging gaat over het onderzoek naar de effecten van de (voorkeurs-) varianten op het landschap en de monumenten.

Te spreken

Heemschut zegt zeer te spreken te zijn over de manier waarop het ministerie van Infrastructuur en Milieu het belang van cultuurhistorie en landschap meeneemt en afweegt in zijn besluitvorming ten aanzien van de 380 kV hoogspanningslijn. Uit het achtergrondrapport bij het PlanMER blijkt dat de nieuwe hoogspanningslijn een klein risico op negatieve beïnvloeding heeft op de aanwezige monumentale waarden en het landschap.

In een persbericht verklaart de erfgoedvereniging te kunnen instemmen met de beschrijving en motivering van de tracékeuze en het gekozen Meest Milieuvriendelijke Alternatief te ondersteunen. Positief voor het landschap vindt Heemschut verder dat de bestaande 150 kV hoogspanningsmasten ter hoogte van Doetinchem verwijderd worden en het net ondergronds gaat.

Knelpunten

De erfgoedvereniging meent wel dat in het ontwerp-inpassingsplan meer rekening moet worden gehouden met de waarden van Landgoed Kemnade en het ensemble met de Bluemerhoeve.

Het totaalbeeld van deze omgeving, bij de vroegere oversteekplaats van de Oude IJssel (Het Veer) is cultuurhistorisch waardevol en zou als zodanig ook vermeld moeten worden, aldus Heemschut in de persverklaring. “De verharde weg die van ‘Het Veer’ in noordoostelijke richting naar de N317 loopt, is al zeer oud en gaf toegang tot de brug over de Oude IJssel. Een goede inpassing van de masten in het gebied met karakteristieke boerderijen rond Wehl en nabij de oude meanderende waterlopen in het gebied verdient nadere studie en uitwerking.”

Ten aanzien van archeologie en geomorfologie is de erfgoedvereniging van mening dat veldonderzoek absoluut noodzakelijk is op de plaatsen waar het vermoeden van archeologische waarden bestaat.

Foto: Landgoed Kemnade te Wijnbergen (foto Kasteelbeer).