Onderzoekers ontleden Zeeuwse metaalvondsten

WS-A-Onderzoek-metalen-objecten-ULeiden-28-10-14

Onderzoekers van de Universiteit Leiden voeren een groot landelijk onderzoek uit naar de metaalsamenstelling van vooral vroegmiddeleeuwse metaalvondsten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ondersteunt het onderzoek om meer te weten te komen over de organisatie van de productie van deze objecten en de regionale patronen in metaalsamenstelling.

Het onderzoeksteam onder leiding van Ady Roxburgh (Universiteit Leiden) heeft onlangs in het Zeeuws Museum en bij de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland opnieuw onderzoek gedaan naar vondsten uit Zeeuwse collecties. Deze kwamen van het Zeeuws Archeologisch Depot en het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Daarnaast zijn Schouwse en Walcherse vondsten uit de verzamelingen van amateurarcheoloog Stef Nelisse uit Zierikzee en Hans Bostelaar uit Middelburg onder de loep genomen.

Met behulp van een XRF (X-Ray Fluorescence)-apparaat wordt op snelle manier de samenstelling van het metaal van voorwerpen gemeten. Het gaat daarbij om veelvoorkomende voorwerpen als mantelspelden en leerbeslag. Munten blijven buiten beschouwing.

Verder onderzoek

In een eerdere fase van het onderzoek in 2012 zijn vooral vroegmiddeleeuwse vondsten van Domburg en Westenschouwen geanalyseerd. Daarbij werd bij Domburgse vondsten een interessant patroon in de samenstelling waargenomen, afwijkend van vondsten uit Maastricht, Nijmegen en Friesland.

Zo is bijvoorbeeld een groep van beslag van paardentuig ontdekt met een afwijkende metaalsamenstelling en een bepaald type mantelspeld. Om die reden is het onderzoeksteam opnieuw naar Zeeland afgereisd om meer onderzoek te doen, nu inclusief vondsten uit de Romeinse tijd. Uit het Zeeuws Archeologisch Depot zijn dan ook veel vondsten uit Romeins Aardenburg opgenomen.

Amateurarcheologen gezocht

Het lopende onderzoek wordt voortgezet en er zouden nog meer Zeeuwse metaalvondsten onderzocht moeten worden. Daarom worden andere amateurarcheologen gezocht die mee willen werken. Het gaat daarbij in het bijzonder om vroegmiddeleeuwse metaalvondsten van Schouwen en Walcheren en om Romeinse metaalvondsten uit Zeeland. Het onderzoek is non-destructief, dat wil zeggen dat de objecten geen schade ondervinden van het onderzoek. Administreren en meten duurt enkele minuten per object en juiste informatie over de vindplaats is daarbij belangrijk.

Belangstellende amateurarcheologen wordt verzocht contact op te nemen met depotbeheerder Henk Hendrikse van het Zeeuws Archeologisch Depot bij de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ), +31(0)118-670618 | 670870 of h.hendrikse@scez.nl.

Op de foto: Het onderzoeksteam van de Universiteit Leiden aan het werk bij de SCEZ. V.l.n.r. Ady Roxburgh, Stijn Heeren en Pim van Tendeloo en conservator archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Aagje Feldbrugge (foto SCEZ).