Miljoenen voor project Alantikwall in Waddengebied

Flagruko Huisduinen

Het Waddenfonds heeft de subsidieaanvraag voor het project Atlantikwall in het Waddengebied gehonoreerd met een bijdrage van 2,9 miljoen euro. Het project ontsluit in drie en een half jaar locaties van de voormalige Atlantikwall in Noord-Holland, Friesland en Groningen.

Bunkers worden toegankelijk gemaakt, er wordt informatie over de Tweede Wereldoorlog ontsloten, er komen fiets- en wandelroutes en een educatief programma. De projectleiding berust bij Zeestad in Den Helder. De totale kosten belopen 4,4 miljoen euro.

Gevarieerd programma

Een projectgroep gaat in het Waddengebied een gevarieerd erfgoedprogramma ontwikkelen. Bunkers en stellingen worden toegankelijk gemaakt, laatste ooggetuigenverslagen vastgelegd en toeristische erfgoedroutes ontwikkeld.

Een en ander in combinatie met digitale ontsluiting, culturele uitingen en educatieve programma’s. De eerste stappen zijn al gezet dankzij honorering van bunkerherstel op de vier Friese Waddeneilanden (Waddenfonds in 2012). Nu kan een begin worden gemaakt met het vervolgtraject: een waddenbrede, integrale aanpak die het versnipperde en verwaarloosde oorlogserfgoed verbindt.

Zes plekken

Het project is tot stand gekomen door bovenregionale samenwerking tussen organisaties in de Waddenkustprovincies. Het gaat om:

– Groningen, Fiemelbatterie bij Punt van Reide, vertegenwoordigd door het Groninger Landschap. Hier bouwden de bezetters bunkers die ook de stad Emden verdedigden;
– Friesland, Bunker in het kweldergebied Noorderleech (met bezoekerscentrum), vertegenwoordigd door It Fryske Gea. Hier liggen nog vliegtuigwrakken en een veldgraf van een verongelukte Duitse piloot;

– Noord-Holland, het Logementsgebouw in Den Helder, vertegenwoordigd door Ontwikkelingsmaatschappij Zeestad. Den Helder kreeg als Nederlandse marinehaven met de Rijkswerf de status van Verteidigungsbereich. Het Logementsgebouw wordt vertrekpunt van een ontdekkingstocht langs de Atlantikwall in het Waddengebied;

– Noord-Holland, Texel. Texel bezit sinds 1996 een luchtvaart- en oorlogsmuseum dat inzage geeft in de WOII-periode op dit eiland en de Opstand der Georgiërs;

– De gemeenten Hollands Kroon en Súdwest-Fryslân zetten in op herstel en bereikbaarheid van de kazematten en bunkers bij respectievelijk Den Oever en Kornwerderzand aan weerszijden van de Afsluitdijk.

Foto: Flagruko (Flak-Gruppen-Kommandostand), Huisduinen, Den Helder (foto Kenneth Stamp).