Ruim 3,5 miljoen subsidie voor restauratie Utrechtse monumenten

slot-zuylen

De provincie Utrecht draagt vanuit het fonds erfgoedparels ruim 3,5 miljoen euro bij aan de restauratie van 14 Utrechtse monumenten. Met het geld kan een aantal markante monumenten behouden blijven en wordt een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het wegwerken van de restauratieachterstand. De projecten zijn geselecteerd op basis van de erfgoedmonitor.

De Romeinse Limes, forten, buitenplaatsen, kerken, molens: in de provincie Utrecht is 2000 jaar geschiedenis te zien. Verantwoordelijk gedeputeerde Mariëtte Pennarts: “Het is een rijkdom waar we niet alleen trots op mogen zijn, maar die ook economisch voordeel oplevert: van elke euro die we in erfgoed investeren komen er drie terug. Daarom zorgen wij goed voor de erfgoedparels.”

Projecten

De geselecteerde restauratieprojecten zijn de historische buitenplaatsen Eyckenstein, Remmerstein, Beukenrode, De Boom, Valkenheining, Zuylestein, Broekhuizen, Rijnoord, Walkartpark, Kasteel De Haar, en andere monumenten zoals de Cuneratoren, de Sint Augustinuskerk, het Belgenmonument en de Sint Petrus Bandenkerk. Bij de selectie is belang gehecht aan de publieke toegankelijkheid van het monument en de mate van cofinanciering door de eigenaar.

Erfgoedmonitor

Om te komen tot een integrale aanpak van beheer en behoud van monumenten, heeft de provinciale overheid de Utrechtse Erfgoedmonitor laten ontwikkelen. Dit instrument monitort de staat van monumenten. Het geeft inzicht in aard, omvang en ernst van de restauratieopgaven, leegstand, herbestemming en huidig gebruik.

Daarnaast kan bijvoorbeeld door het samenvoegen van informatie in beeld gebracht worden in welke gemeenten de problematiek het grootst is. De erfgoedmonitor vormt de basis voor het verstrekken van restauratiesubsidies uit het provinciale fonds Erfgoedparels. Voorheen kregen monumenten die zich het eerst melden de subsidie. Nu worden verzoeken afgewogen aan de hand van de lijst: Monumenten die in heel slechte staat verkeren, komen het eerst in aanmerking voor subsidie.

Totaalbeeld

Met de erfgoedmonitor is een totaalbeeld van de 2.800 monumenten (met uitzondering van de woonhuizen) in Utrecht verkregen. Uit de monitor blijkt dat de totale restauratiebehoefte van rijksbeschermde monumenten in de provincie 220 miljoen euro beloopt.

Vooral historische buitenplaatsen, kerken, verdedigingswerken en industrieel erfgoed hebben een opknapachterstand. Samen met eigenaren, gemeenten, het rijk, het Nationaal Restauratiefonds en fondsen wil de provincie Utrecht zich inspannen deze achterstand de komende jaren in te lopen. Bij de selectie van projecten in dat kader wordt belang gehecht aan criteria als publieke toegankelijkheid van het monument en de mate van cofinanciering door de eigenaar.

Foto: Slot Zuylen