Staatsbosbeheer werkt aan beter klimaat en mooier landschap

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) heeft gisteren (dinsdag 10 juli) het voorstel op hoofdlijnen van het Klimaatakkoord ontvangen. Daarin worden suggesties gedaan om de Nederlandse bijdrage aan de internationale klimaatdoelen vorm te geven.

Bos, natuur, landschap en het duurzaam gebruik van grondstoffen zoals hout spelen een aanzienlijke rol in het halen van de afspraken. In het voorstel op hoofdlijnen worden verschillende aanbevelingen gedaan waar Staatsbosbeheer als grootste bos- en natuurbeheerder naar eigen zeggen een belangrijke rol in kan vervullen.

Co2 opslag in bos

Bos slaat co2 op en houdt het vast. Nu leggen de bossen en andere vegetaties in Nederland circa 3,7 megaton co2 per jaar vast, ongeveer 2 procent van de jaarlijkse uitstoot.

Berekeningen van de Wageningen Universiteit en het CBS laten zien dat het merendeel van de koolstofvastlegging in onze ecosystemen plaatsvindt in bossen. En wel om en nabij 60 procent.

Door meer bossen aan te planten in onder andere stedelijk gebied, langs infrastructuur en in het buitengebied, door klimaatslim beheer van bos- en natuurgebieden en anti-verdrogingsmaatregelen in natuurgebieden kan tientallen procenten meer co2 worden opgeslagen en vastgehouden. Groot voordeel van die maatregelen is dat tegelijkertijd een forse kwaliteitsverbetering in leef, woon- en werkomgeving, waterkwaliteit en biodiversiteit tot stand kan worden gebracht.

Klimaatwinst door duurzaam gebruik van hout

Met de houtsector wordt volgens Staatsbosbeheer gewerkt aan het vergroten van de mogelijkheden voor het duurzaam gebruik van hout. Het langer vasthouden van co2 in de keten, bijvoorbeeld door meer hout te gebruiken in de houtskeletbouw, wordt gezien als belangrijke manier om klimaatwinst te behalen.

Samenwerking

Staatsbosbeheer werkt daarnaast met o.a. de landbouwsector aan het ontwikkelen van meer Agroforestry en voedselbossen en probeert met gerichte inzet van gronden natuur-inclusieve landbouw te bevorderen.

Ook liggen er kansen om bij te dragen aan het Klimaatakkoord via onder andere het vernatten van veenweidegebieden en het versterken van cultuurhistorische landschapselementen.

Lees meer op het dossier bos & hout en via het actieplan bos- en houtsector.